Archivo

Archive for 11 enero 2011

Alinea Online – Comerç Electrònic – CAT

L’evolució del comerç electrònic a Espanya és indiscutible. En aquests moments constitueix un mercat sòlid i de fort creixement, el 35% d’increment en 2.010, fonamentalment per l’augment del volum de negoci de les petites i mitjanes empreses (pimes), segons un estudi de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, convertint-se en una interessant porta oberta a mercats alternatius que ofereix grans avantatges als consumidors. Tot això, i aprofitant l’actual situació econòmica de crisi fa que les empreses aprofitin aquesta gran oportunitat.

En els actuals temps, ja manera general, podem afirmar que la conducta i comportament de les Botigues Virtuals és molt millor que les botigues convencionals. Si a això li sumem una millor accessibilitat des del punt de vista d’inversió i costos d’explotació, les Botigues Virtuals es converteixen en una atractiva i molt interessant aposta empresarial.

Alinea Online, amb l’objectiu de proporcionar i facilitar una solució adequada a cadascuna de les diferents necessitats i característiques del client, segmentem nostra oferta basant-se, en la naturalesa del comerç electrònic, la seva tecnologia i el perfil i necessitats del client.

 Per això els convidem a que ens consultin per les nostres solucions de comerç electrònic, des de Botigues Virtuals dirigides a consumidor final, administrables des del propi entorn web, o integrables amb el sistema de gestió – ERP del client, fins plataformes de venda web per facilitar la comunicació i la transacció comercial, és a dir, les comandes dels clients de l’empresa.

Categorías:Comercio Electrónico

Alinea Online – Comercio Electrónico – ES

enero 11, 2011 1 comentario

La evolución del comercio electrónico en España es indiscutible. En estos momentos constituye un  mercado   sólido y de fuerte crecimiento,  el 35%  de incremento en 2.010, fundamentalmente  por el aumento del volumen de negocio de las pequeñas y medianas empresas (pymes),  según un estudio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, convirtiéndose en una interesante puerta abierta  a mercados alternativos  que ofrece grandes ventajas a los consumidores. Todo ello, y aprovechando la actual situación económica de crisis hace que las empresas aprovechen  esta gran oportunidad.

En los actuales tiempos , y a modo general, podemos afirmar  que la conducta y comportamiento de las Tiendas Virtuales es mucho mejor que las tiendas convencionales.  Si a eso le sumamos una  mejor accesibilidad desde el punto de vista de inversión y costes de explotación, las Tiendas Virtuales se convierten  en una atractiva y muy interesante apuesta empresarial.

Alinea Online , con el  objetivo de proporcionar y facilitar una solución adecuada a cada una de las diferentes necesidades y características del cliente, segmentamos nuestra  oferta  basándose,  en la naturaleza del comercio electrónico,  su tecnología y el perfil y necesidades del cliente.

 Por ello les invitamos a que nos consulten por nuestras soluciones de comercio electrónico, desde Tiendas Virtuales dirigidas a consumidor final, administrables desde el propio entorno web, o integrables con el sistema de gestión – ERP del cliente, hasta plataformas de venta web para facilitar la comunicación y la transacción comercial , es decir, los pedidos de los clientes de la empresa.

Categorías:Comercio Electrónico

Alinea Online – Ara no és el moment – CAT

L’actual situació econòmica que estem vivint ha obligat a moltes empreses a tenir que prendre decisions majoritàriament a nivell de retallada per assegurar la seva supervivència dins de mercats en recessió i fins i tot deflació. Aquesta difícil situació, tant per la seva duresa com per la seva durada, condiciona la presa de decisions de noves inversions a les companyies, dilatant i demorant els projectes de millora en aquestes. És freqüent escoltar en les companyies: “ara no és el moment”, o “esperarem a un altre moment a veure si millora la situació”, tot això per justificar la seva manca de presa de decisió.

A  Alinea Online voldríem fer algunes reflexions sobre aquest tema:

1 – Entenem que les situacions de crisi també creen oportunitats de negoci.

En economia, un dels principis són els cercles periòdics, hi ha doncs, tant de cercles de creixement, com de recessió, és a dir, tot el que puja, ha de baixar i viceversa. El difícil és determinar en quin punt i per tant, en quin moment succeeix el punt d’inflexió.

Un altre aspecte és la naturalesa del balanç econòmic , és a dir, que perquè algú vengui, algú ha de comprar, per invertir i crear patrimoni cal aportar liquiditat o endeutar; aquesta senzilla fórmula, vista des d’un punt de vista macroeconòmic, descriu una situació de creixement econòmic, com la que molts estan guanyant i en conseqüència alguns o pocs estan perdent. Per contra una situació de crisi o recessió és al revés, Molts estan perdent,  però també alguns, i aquí ens basem, estan guanyant.

Això significa que la capacitat d’adaptació a una situació de recessió econòmica, pot significar l a possibilitat d’obtenir noves oportunitats de negoci, que sí que hi ha en períodes de recessió.

2 – D’altra banda, ens trobem davant de l’actitud o dubte de l’empresari o directiu, de com cal afrontar aquest tipus de situacions de recessió o crisi.?

Ens remetem per a això a una frase d’un escriptor i intel·lectual anglès William George Ward en el qual descriu d’una forma molt senzilla però alhora molt precisa, les diferents actituds que pot tenir una persona davant les adversitats.
Per això el ambientals en un patró de vaixell en plena tempesta marina:
 I diu “El pessimista es queixa del vent i de les males condicions, el optimista confia i espera que canviïn i el realista ajusta les veles”
 
En Alinea Online volem lluitar contra la paràlisi en la presa de decisions empresarials, entenent que precisament les petites i mitjanes empreses, en moments com els actuals, han d’aprofitar els seus punts forts versus les grans companyies, que no són altres que la seva major capacitat d’adaptació i així beneficiar-se a curt termini i obtindre una clara posició d’avantatge quan les condicions hagin millorat.

Categorías:General - Empresa

Alinea Online – Ahora no es el momento – ES

La actual situación económica que estamos viviendo ha obligado a muchas empresas a tener que tomar decisiones mayoritariamente a nivel de recorte para asegurar su supervivencia dentro de mercados en recesión e incluso deflación.  Esta difícil situación, tanto por su dureza como  por su prolongación, condiciona la toma de decisiones de nuevas inversiones en las compañías, dilatando y demorando  los proyectos de mejora en las  mismas.  Es frecuente escuchar  en las compañías : “ ahora no es el momento”, o  “ esperaremos a otro momento a ver si mejora la situación ” ,  todo ello para justificar su falta de toma de decisión.

En Alinea Online quisiéramos hacer algunas reflexiones sobre este tema:

1-      Entendemos que las situaciones de Crisis también crean oportunidades de Negocio.

En economía,  uno de los principios  son los ciclos periódicos,   existen pues,  tanto de ciclos de crecimiento, como de recesión,  es decir, todo lo que sube ,  tiene que bajar  y viceversa. Lo difícil es determinar en qué  punto y por lo tanto,  en qué momento sucede el punto de inflexión.

Otro aspecto és la naturaleza del Balance económico, es decir, que para que alguien venda, alguien tiene que comprar; para invertir y crear patrimonio hay que aportar liquidez o endeudarse;  esta sencilla fórmula,  vista desde un punto de vista macroeconómico , describe una situación de crecimiento económico , como aquella que  muchos están ganando y en consecuencia algunos o pocos están perdiendo. Por el contrario una situación de crisis o recesión  es a la inversa, Muchos están perdiendo pero también  algunos , y aquí nos basamos,  están ganando.

Esto significa que la capacidad de adaptación a una situación de recesión económica puede significar la posibilidad de obtener nuevas oportunidades de negocio,  que sí existen en periodos de recesión.

 2-      Por otro lado, nos encontramos delante de la actitud o duda del empresario o directivo,  de cómo hay que afrontar este tipo de situaciones  de recesión  o crisis.?

Nos remitimos para ello a una frase de un escritor y intelectual inglés William George Ward en el que describe de una forma muy sencilla pero a su vez muy precisa, las diferentes actitudes que puede tener una persona delante las adversidades.

Para ello lo ambienta en un patrón de barco en plena tormenta marina:

 Y dice “ El pesimista se queja del viento y de las malas condiciones; el optimista confía y espera que cambien  y el realista ajusta las velas”

 En Alinea Online queremos luchar contra la parálisis en la toma de decisiones empresariales, entendiendo  que precisamente las pequeñas y medianas empresas , en momentos como los actuales, debe aprovechar sus puntos fuertes versus las grandes compañías, que no son otros que su mayor capacidad de adaptación  y así beneficiarse  a corto plazo y obtener una clara posición de ventaja cuando las condiciones hayan mejorado.

Categorías:General - Empresa

Alinea Online Empresa de Serveis – CAT

Hola, som Alinea Online, S.L.L. una empresa de serveis especialitzada en Comerç Electrònic, Desenvolupament Web i Màrqueting Online.

Anem dirigits a un mercat pime i el nostre objectiu és ajudar i col·laborar amb les empreses a millorar i optimitzar el seu entorn de Internet o Online, com a complement de l’estratègia empresarial, sempre en base del compromís, eficiència i sentit comú.

Quan parlem d’un Entorn Internet o Online, des del punt de vista empresarial, estem parlant bàsicament de 4 aspectes:

1 – Imatge i Marca. ¿ Com podem adequar i millorar la nostra imatge corporativa a Internet?. La nostra actual imatge reflecteix la nostra realitat empresarial?. El nostre missatge està pensat i dirigit veritablement al nostre públic objectiu?.

2 – Promoció / Màrqueting / Publicitat. A Internet apareixen conceptes bàsics com: ser visibles, ser localitzables, posicionament … i probablement ens fem certes preguntes: ¿ Quines  eines estan a la nostra disposició per promocionar el nostre portal web o la nostra botiga virtual?. Estan al nostre abast ?.

3 – Potenciació de les Vendes i Fidelització dels clients. És probable que el nostre tipus d’activitat empresarial sigui susceptible de tenir una botiga virtual oberta al públic o bé una eina web per facilitar les compres dels nostres clients.

4 – Estalvi de Costos de gestió. Facilitar i compartir informació, optimitzar la gestió en certs processos i proporcionar eines de comunicació entre els nostres treballadors, delegacions, representants, desplaçats o qualsevol figura interna de la nostra companyia, pot contribuir a una veritable optimització dels costos de gestió empresarials  a més d’una millora en l’eficiència de les nostres accions.

El nostre coneixement del mercat, ens indica que hi ha un important percentatge de petites i mitjanes empreses que desconeixen les veritables opcions i possibilitats que els ofereix aquest potent mitjà o canal anomenat Internet, o bé, coneixedors d’això, no saben o no disposen de mitjans qualificats per dur a terme les oportunes i necessàries adaptacions que ha d’afrontar la seva companyia.
És per tot això que des de Alinea Online ens dirigim a totes aquelles empreses que tinguin inquietuds per adaptar-se a les noves condicions i tendències, que l’evolució del propi mercat ens imposa, oferint la nostra voluntat de col laboració per perseguir conjuntament, dos principals objectius:

– Potenciar les vendes.
– Optimitzar els costos.

Categorías:General - Empresa

Alinea Online Empresa Servicios – ES

Hola,  somos  Alinea Online,S.L.L. una  empresa de servicios especializada en Comercio Electrónico, Desarrollo Web y Marketing Online .

Vamos dirigidos a un mercado pyme y nuestro objetivo es ayudar y colaborar con las empresas a mejorar y optimizar su entorno online (Internet) como complemento de la estrategia empresarial, siempre en base al compromiso, eficiencia y sentido común. 

Cuando hablamos de  un Entorno de Internet o Online ,  desde el punto de vista empresarial,  estamos hablando básicamente de 4 aspectos:

1-      De Imagen y Marca. ¿ Como podemos adecuar y mejorar nuestra imagen corporativa en Internet?. Nuestra actual imagen refleja  nuestra realidad empresarial?. Nuestro mensaje está pensado y dirigido verdaderamente a nuestro público objetivo?.

2-       De Promoción / Marketing / Publicidad.  En Internet aparecen conceptos básicos como: ser visibles,  ser localizables, posicionamiento … y probablemente nos hagamos ciertas preguntas:  Que herramientas están a nuestra disposición para promocionar nuestro  portal web o mi tienda virtual?. Están a nuestro alcance?.

3-      Potenciación de las Ventas  y Fidelización de los clientes.  Es probable que nuestro tipo de actividad empresarial sea susceptible  de  tener una tienda virtual abierta al público o bien una herramienta web para facilitar las comprar de nuestros clientes.

4-       EL Ahorro de Costes de gestión.  Facilitar y compartir información, optimizar la gestión en ciertos procesos y proporcionar herramientas de comunicación entre nuestros empleados, delegaciones , representantes, desplazados   o cualquier figura interna de nuestra compañía,  puede contribuir a una verdadera optimización de los costes de gestión empresariales además de una mejora en la eficiencia de nuestras acciones.

Nuestro conocimiento del mercado,  nos indica que existe  un  importante porcentaje   de pequeñas y medianas empresas que  desconocen  las verdaderas  opciones y posibilidades que les brinda este potente medio o canal llamado Internet, o bien,  conocedores de ello, no saben o no disponen de medios cualificados para llevar a término las oportunas y necesarias adaptaciones que debe afrontar su compañía.

Es por todo ello que des de Alinea Online nos dirigimos a todas aquellas empresas que tengan inquietudes para adaptarse a las nuevas condiciones  y tendencias,  que la evolución del propio mercado nos impone, ofreciéndoles nuestra voluntad de colaboración  para perseguir conjuntamente,  dos principales objetivos:

–          Potenciar  las ventas.

–          Optimizar los costes.

Categorías:General - Empresa